Aké služby u nás nájdete?

DLHOROČNÁ PRAX

V ponuke našich služieb nájdete komplexné právne služby v oblastiach ako obchodné právo, rodinné právo, občianske právo, trestné právo, správne právo a pracovné právo.

Všetkým týmto oblastiam sa venujeme naplno a sme v nich odborníci.

Budeme radi, ak nás kontaktujete!

Pracovné právo

 • komplexné právne poradenstvo v pracovných veciach vrátane zastupovania pred súdom a príslušnými orgánmi
 • vypracovanie dokumentácie (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dokumentácia v súvislosti s ukončením pracovného pomeru – dohody skončení, výpovede a i.)
 • uplatňovanie nárokov (nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, nároky na vyplatenie mzdy, odstupného a i.)
 • právne rozbory a analýzy, právne stanoviská
 • a iné právne služby v rámci pracovného práva

Trestné právo

 • komplexné právne poradenstvo v trestných veciach vrátane zastupovania pred súdom a príslušnými orgánmi
 • zastupovanie podozrivej alebo obvinenej osoby v trestnej veci alebo vo veci priestupku
 • zastupovanie poškodenej osoby, uplatňovanie nároku na náhradu škody
 • vypracovanie dokumentácie (trestné oznámenia a i.)
 • právne rozbory a analýzy, právne stanoviská
 • a iné právne služby v rámci trestného práva

Správne právo

 • zastupovanie v konaniach pred orgánmi verejnej správy – správnymi orgánmi (napr. stavebné konanie, katastrálne konanie, konania v oblasti sociálnych služieb a sociálneho poistenia a i.)
 • vypracovanie dokumentácie (žaloby proti rozhodnutiam a postupu správneho orgánu, odvolania, opravné prostriedky, žiadosti a i.)
 • preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom
 • právne rozbory a analýzy, právne stanoviská
 • a iné právne služby v rámci správneho práva

Občianske právo

 • komplexné právne poradenstvo v občianskoprávnych veciach vrátane zastupovania pred súdom a príslušnými orgánmi
 • vypracovanie zmluvnej dokumentácie (darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o nájme, zmluvy o pôžičke a i.)
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • určenie vlastníckeho práva
 • dedičské konanie
 • uplatňovanie nárokov (náhrada škody, bezdôvodné obohatenie a i.)
 • ochrana osobnosti
 • vymáhanie pohľadávok
 • právne rozbory a analýzy, právne stanoviská
 • a iné právne služby v rámci občianskeho práva

Obchodné právo

 • komplexné právne poradenstvo v obchodnoprávnych veciach vrátane zastupovania pred súdom a príslušnými orgánmi
 • vypracovanie zmluvnej dokumentácie (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o sprostredkovaní a i.)
 • vymáhanie pohľadávok
 • právne služby v súvislosti so založením a vznikom obchodných spoločností, so zmenami údajov pre obchodné spoločnosti
 • právne služby v súvislosti s likvidáciou spoločnosti, resp. konkurzom a reštrukturalizáciou
 • právne rozbory a analýzy, právne stanoviská
 • a iné právne služby v rámci obchodného práva

Rodinné právo

 • komplexné právne poradenstvo v rodinných veciach vrátane zastupovania pred súdom a príslušnými orgánmi
 • rozvod manželstva
 • úprava rodičovských práv a povinností, striedavá osobná starostlivosť
 • výživné
 • osvojenie
 • a iné právne služby v rámci rodinného práva

Register partnerov verejného sektora

 • komplexné služby v oblasti registrácie subjektov do Registra partnerov verejného sektora v zmysle právnej úpravy zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich právnych predpisov

Iné

 • komplexné právne služby a poradenstvo vo veciach podľa zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
 • komplexné právne služby a poradenstvo vo veciach podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení
 • komplexné právne služby a poradenstvo v oblasti pozemkového a lesného práva, práva lesného hospodárstva a v súvisiacich odvetviach.

Máte otázky? Neváhajte sa nás spýtať.

Kontaktujte nás